ข้อมูลหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2557
แผนการดำเนินงานปี 2556
แผนการดำเนินงานปี 2557
รายงานผลการปฎิบัติงาน 2558
รายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2558
งบแสดงฐานะการเงินปี 2558
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
ประกาศประมวลจริยธรรม
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559
แผนการจัดหาพัสดุปี 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปี 2558
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจ
บริการประชาชน
แบบคำขอร้องทุกข์ ร้องเรียน
งานทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมอาเซียน
แผ่นพับอาเซียน
รณรงค์การปั่นจักรยาน
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ประชาสัมพันธ์กลุ่มทำขนมบ้านโต๊ะนอ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าโต๊ะกูแชร์
การจัดการน้ำเสีย
คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2013
ปรับปรุง 27/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 100051
Page Views 136882
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ภาพกิจกรรม
งานกิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 25 พ.ย. 58
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 24 ก.ค. 58
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 09 มิ.ย. 58
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 1 ครั้งที่ 1/2558 29 มิ.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 06 ก.พ. 58
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 28 ม.ค. 58
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 3 ครั้งที่ 2/2558 16 ธ.ค. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 4 ครั้งที่ 1/2558 14 ก.พ. 59
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 3 ครั้งที่ 1/2558 14 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2556 26 ม.ค. 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (หน้า 7-8) 01 ก.พ. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (หน้า 4-6) 01 ก.พ. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน้า 1-3 01 ก.พ. 60
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ประจำเดือน มกราคม 2560 01 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 01 ก.พ. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 03 ม.ค. 60
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 03 ม.ค. 60
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 03 ม.ค. 60
เงือนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 2/2560 24 ม.ค. 60
หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ จำนวน 8 สาย 24 ม.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ:: หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ   อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073709711 โทรสาร. 073709711 
e-mail :: manangtayo2013@hotmail.com
26 July, 2013