ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ม.ค. 66 วันเด็กแห่งชาติ
28 ส.ค. 56 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ที่ทำการอบต.มะนังตายอ สำนักปลัด
27 ส.ค. 56 โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ที่ทำการอบต.มะนังตายอ สำนักปลัด
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) รุ่นที่ 3
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ สำนักปลัด