กฏหมายที่เกี่ยว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


เอกสารแนบ :

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
กฏหมายอบต.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.84 KB
พรบ.การอำนวยความสะดวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.36 KB
พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.25 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.73 KB
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.09 KB