ข้อบัญญัติตำบล
1.เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
1.เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.56 KB
2.เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
2.เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.65 KB
3.เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3.เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.86 KB
4.เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4.เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.86 KB
5.เรื่องตลาด
5.เรื่องตลาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.86 KB
6.เรื่องสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
6.เรื่องสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.42 KB
7.เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7.เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.12 KB