งานทะเบียนพาณิชย์
งานทะเบียนพาณิชย์
    ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ( บุคคลธรรมดา )
               1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
               2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่าง ๆ
               3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม
      กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ )
                 กรอกเอกสารคำขอ ( แบบทพ. ) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
                 - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
                    พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
                 - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ
         กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
                  กรอกเอกสารคำขอ ( แบบทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
                  - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ
                  - เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบสำคัญสูญหาย )
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
                  - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้
                  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่น)
                             - สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
                  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ ( ชื่อร้าน ) กรอกเอกสารคำขอ ( แบบ ทพ. ) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
                  กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ ( วัตถุประสงค์ของร้าน )
                             - กรอกเอกสารคำขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
                   กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ ( เงินหมุนเวียนต่อเดือน )
                             - กรอกเอกสารคำขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
                   กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ( ที่ตั้งร้าน ) หรือเพิ่มสาขา กรอกเอกสารคำขอ มีเอกสารเพิ่มเติม
                             - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
          กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
                   กรอกเอกสารคำขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
                        - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ
                        - เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบสำคัญใบทะเบียนสูญหาย )
                        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
                        - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ
                     1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ และอื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
                     2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่าง ๆ
                     3. ผู้ประกอบการรับเอกสารที่ขอรับบริการ และชำระค่าธรรมเนียม
           บริการข้อมูลธุรกิจของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ มีดังต่อไปนี้
                      1. กรณีขอตรวจค้นเอกสาร
                      2. กรณีขอรับรองสำเนาเอกสาร
                      3. กรณีขอใบแทน
            กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
                       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
                       - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบทะเบียนสูญหาย ) หรือใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) ที่เสียหาย กรณีขอใบแทน
                       - แถบบันทึกข้อมูล หรือ Handy Drive หรือ แผ่น Floppy กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
              อัตราค่าธรรมเนียม
                        1. จดทะเบียนตั้งใหม่                                        จำนวน        50       บาท
                        2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ                จำนวน        20       บาท
                        3. จดทะเบียนยกเลิก                                         จำนวน        20       บาท
                        4. ขอตรวจค้นเอกสาร                                      จำนวน         20      บาท
                        5. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์                 จำนวน         30      บาท
                        6. ขอคัดสำเนาเอกสาร                                     จำนวน         30      บาท
                        7. ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์         จำนวน      1,000   บาท
                        8. คัดระเบียบละ                                                จำนวน        0.10   บาท
           บทกำหนดโทษ
                  
1.ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์    ภายใน 30 วัน
                        2. แสดงรายการเท็จ
                        3. ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
                        4. ไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่
                             ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
                        
5. ไม่ยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน
                        6. ไม่แสดงใบทะเบียนพณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย
                        7. ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสำนักงานใหญ่หรือสาขา

                       ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และปรับอีกไม่เกินละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
                 สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
                        
ผู้ประกอบกิจการค้า สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ที่กิจการค้าของตนเอง
ตั้งอยู่ หรือยื่นได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสในเวลาราชการ
ตั้งแตาเวลา 08.30 - 16.00 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.89 KB
งานทะเบียนพาณิชย์
หนังสือมอบอำนาจ
งานทะเบียนพาณิชย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.67 KB