คณะผู้บริหาร

นายนฤสรรค์. อิสลามธรรมธาดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ

-ว่าง-
รองนายกอบต.มะนังตายอ

-ว่าง-
เลขานุการนายกอบต.มะนังตายอ

-ว่าง-
รองนายกอบต.มะนังตายอ