ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน ประจำปี 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 104 ครั้ง )
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 219 ครั้ง )
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
( จำนวน 5 รูป / ดู 341 ครั้ง )
ซ่อมแซมถนนร่วมกับฝ่ายปกครอง
( จำนวน 2 รูป / ดู 285 ครั้ง )
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
( จำนวน 9 รูป / ดู 312 ครั้ง )
สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
( จำนวน 7 รูป / ดู 282 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ปี 2562
( จำนวน 11 รูป / ดู 704 ครั้ง )
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ปี 2562
( จำนวน 4 รูป / ดู 281 ครั้ง )
โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562
( จำนวน 8 รูป / ดู 318 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างปูนปั้นไม้เทียม ปี 2562
( จำนวน 7 รูป / ดู 784 ครั้ง )