ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบรหิารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส
ประกาศ องค์การบรหิารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้งูอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านจูดแดง หมู่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลติกคอนกรีต สายมัสยิดโคกแมแน - ถนนใหม่ หมู่ 3
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
งานกิจการสภา
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2564 19 พ.ค. 65
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 30 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 25 ต.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 10 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 10 ส.ค. 62
การประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2562 05 ส.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 05 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 01 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 26 ก.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 13 มิ.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด (420/3) 25 ก.พ. 66
แจ้งถนนคสล.ชำรุด (611/4) 17 ม.ค. 66
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ:: หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ   อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073709711 โทรสาร. 073709711 
page : องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
26 July, 2013