- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการคัดแยกขยะปี65
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
เยี่ยมบ้านทีเกิดเหตุไฟไหม้
กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
งานกิจการสภา
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง
เรือง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 สายบูเกะลือซง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
แบบ สขร.
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (3)
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (2)
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเลสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
เรือง ขอให้ตรวจสอบรายการทีดินทและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกูเเบบาเดาะ-สี่เลน ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านเเบเซะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหมอชาติ-โรงเรียนโคกเเมเเน-เจ๊ะยง สายบ้านปะจู หมู่ที่ 5 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงกาแอสฟัลติกคอนกรีต สายเปาะซูดอเลาะ หมู่ที่ 1 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายกูโบร์สนาตง-ดอฮะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายโต๊ะอิหม่าม-กูโบร์โต๊ะนอ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
แบบ สขร. ปี 2562
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 (1)
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 (2)
แบบ สขร. ปี 2563
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1)
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปี 63 (2)
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปี 63
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปี 63
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการฯ
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รายงานรายไตรมาสประจำปี 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานรายไตรมาส ประจำปี 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานรายไตรมาส ประจำปี 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืิอ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)
เเบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2564
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ (จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดเเยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบูเกะลือซง หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะเเมเเน ม.4 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดเเยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ)
เเบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประกาศอบต.มะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง เผยเเร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามไตรมาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (ผด.3) งวดที่ 1 ชุดที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (ผด.3) งวดที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ .2565 (ผด.3) งวดที่ 1 ชุดที่ 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
แผนการจัดหาพัสดุ (2)
งานการเงินเเละบัญชี อบต.มะนังตายอ
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ชุดที่ี 4
งบแสดงฐานะ 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 8384 นราธิวาส (กองคลัง)
แบบ สขร.1 ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศ อบต.มะนังตายอ ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านจูดแดง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายมัสยิดโคกเเมเเน-ถนนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ:: หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ   อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073709711 โทรสาร. 073709711 
page : องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
26 July, 2013