ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16) 23 ธ.ค. 65
โครงการคัดแยกขยะปี65 (อ่าน 26) 13 ธ.ค. 65
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (อ่าน 29) 08 ธ.ค. 65
เยี่ยมบ้านทีเกิดเหตุไฟไหม้ (อ่าน 22) 08 ธ.ค. 65
กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 110) 08 มิ.ย. 65
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 87) 08 มิ.ย. 65
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 66) 08 มิ.ย. 65
ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ตำบลมะนังตายอ (อ่าน 78) 07 มิ.ย. 65
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (อ่าน 68) 23 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (อ่าน 63) 23 พ.ค. 65
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน (อ่าน 67) 23 พ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (อ่าน 74) 18 พ.ค. 65
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (อ่าน 73) 22 เม.ย. 65
นโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญทุกเทศกาล (อ่าน 85) 21 เม.ย. 65
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (อ่าน 75) 21 เม.ย. 65
คำขอร้องเรียน (อ่าน 87) 21 เม.ย. 65
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (อ่าน 140) 20 ม.ค. 65
คำสั่งรักษาราชการแทน (อ่าน 241) 15 ส.ค. 64
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต. (อ่าน 341) 15 ส.ค. 64
แผนอัตรากำลัง 3ปี (อ่าน 179) 15 ส.ค. 64
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 389) 18 ส.ค. 63
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันทุจริต (อ่าน 266) 14 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อ่าน 460) 14 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อ่าน 332) 11 ส.ค. 63
สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ (อ่าน 272) 11 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ (อ่าน 526) 10 ส.ค. 63
ประกาศมอบอำนาจ (อ่าน 300) 08 ส.ค. 63
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ (อ่าน 300) 07 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อ่าน 281) 06 ส.ค. 63
ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 (อ่าน 261) 18 ก.ค. 62