ประกาศ อบต.มะนังตายอ ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ่าน 0) 01 ธ.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ DLTV หมายเลขครุภัณฑ์ 456-62-0007 (กองการศึกษาฯ) (อ่าน 4) 15 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์สวนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน นข 1488 นธ (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 4) 14 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4) 11 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หนรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) (อ่าน 3) 09 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) (อ่าน 4) 09 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) (อ่าน 4) 09 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังายอ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองคลัง) (อ่าน 3) 08 พ.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 3) 26 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังายอ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) (อ่าน 3) 03 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังายอ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขฯ) (อ่าน 3) 03 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) (อ่าน 3) 03 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น (กองช่าง) (อ่าน 3) 03 ต.ค. 65
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ผด.2) (อ่าน 0) 29 ก.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) (อ่าน 1) 28 ก.ย. 65