คณะผู้บริหาร

นายนฤสรรค์. อิสลามธรรมธาดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ

นายอารีย์ ดารายีสอฮอ
รองนายกอบต.มะนังตายอ

นายมิง วาเต๊ะ
เลขานุการนายกอบต.มะนังตายอ

นายวิทยา ยูนุ
รองนายกอบต.มะนังตายอ