สำนักปลัด

นางซาลีนา ราคุ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางตัสณีม หะยีอับดุลเราะห์มาน
นักพัฒนาชุมชน

นายไพซอล เบ็ญยูโซฟ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางฮามีด๊ะ อาแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา

นางอามาล สาและ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนูรฮาซีลา มะรอนิง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรอพลี มะซง
คนงานทั่วไป

นายเจ๊ะเต๊ะ เจ๊ะนะ
คนงานทั่วไป

นางพัชรี บือราเฮง
แม่บ้าน

นายฮารง ดาแม
พนักงานขับรถ