สำนักปลัด

นายกามาลูดิง. อาแว
หัวหน้าสำนักปลัด

นางตัสณีม หะยีอับดุลเราะห์มาน
นักพัฒนาชุมชน

นายไพซอล เบ็ญยูโซฟ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปรีณา บุญบ้านเกิด
นักทรัพยากรบุคคล

นายนิมิตร แวกะจิ
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา

นางสาวนูรฮาซีลา มะรอนิง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรอพลี มะซง
คนงานทั่วไป

นายเจ๊ะเต๊ะ เจ๊ะนะ
คนงานทั่วไป

นางพัชรี บือราเฮง
แม่บ้าน

นายแวดาโอ๊ะ อารง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอารง ดาแม
พนักงานขับรถ