กองคลัง

นางสาวอะซียะห์ หะยีดือเระ
หัวหน้าส่วนการคลัง

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอมราพร รักเชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุสรีนา อาแวสาแม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวรุสณีย์ นิยมเดชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวซารีหม๊ะ มะยูละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวปาตีเมาะ ต่วนแว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ