หัวหน้างานฝ่ายประจำ

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักดิ์รินา แดงเอียด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล