กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์รินา แดงเอียด
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวบูรณี บินอุเซง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

นายสุไลมาน ดือรามะ
พนักงานขับรถขยะ

นายสุไลมาน ยีมิง
พนักงานประจำรถขยะ

นายฮาพีซี เจ๊ะอาลี
พนักงานประจำรถขยะ